Skip to Content
משלוח חינם בקניה מעל 199 ש"ח
כל המשלוחים שלנו מתבצעים בקירור
הצטרפו למועדון וקבלו הנחות ייחודיות
משלוחים חדרה - גדרה עד 72 שעות (ללא שישי/שבת)
ביחד ננצח 🇮🇱

תקנון האתר

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “עולם השוקולד”, המשמש אף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר”). מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר, הנה חנות עולם השוקולד , מרחוב רוטשילד 64, כפ”ס  (להלן: “המפעילה”). המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי שימוש”).
  • הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר , השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה / התייחסות בו היא בלשון זכר כפני גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).
  • אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה , שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין המפעילה, לכל דבר ועניין.
  • עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולה של רכישת מוצרים) , מאשר ומצהיר בכך , כי הוא קרא בעיון תקנון זה, הבין את תנאיו , קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו , במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה , וזאת מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
  • לצורך תקנון זה “משתמש” משמע – כל אדם או תאגיד , העושה שימוש כלשהו באתר לרבות ביצוע פעולות באתר והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן; (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות. (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף. (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.

 

 1. התחייבויות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו , מעידים על הסכמתו לכל האמור בתקנון זה ומהווים התחייבות מטעמו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן;

 • המשתמש מתחייב , שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ מידע או חומר אחר , הכולל וירוס או תוכנה העלולים לחבל במערכות המחשב של המפעילה ו/או העלולים לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר מלהשתמש באתר וכן לא לעשות שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שהוא מאיים ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או פרסום תועבה ו/או כל פרסום אחר הפוגע בתקנת/רגשות הציבור.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר המפר, ו/או שבפרסומו יש כדי להפר , כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק , חומרים אשר ימוש בהם או בפרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו;
 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות תקנון ה על ידי המשתמש.
 • המשתמש מאשר כי ידוע לו כי לעולם השוקולד קיים מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלול לפגוע בשמה הטוב.

 

 1. המידע המופיע באתר

 

 • האתר בכללותו , כולל כל המידע המופיע בו מוצעים ומובאים כמות שהם .
 • בכוונת המפעילה כי המידע והתוכן המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ואולם ייתכן באתר לעיתים חוסרים ו/או טעויות טכניות ו/או כל טעות אחרת במידע המוצג. המפעילה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע המפורסם באתר.
 • במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות , אזי טעות זו לא תחייב את המפעילה וזאת בכפוף להוראות כל דין.
 • תכונות, דגמים, עיצוב , צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכולל באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה , אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 1. שירותים המוצעים באתר
  • האתר מציע מגוון שירותים ו/או פעולות לרבות רכישת מוצרי מתיקה, חטיפים, מארזים ומשקאות קלים באיסוף או במשלוח.
  • המפעילה אינה מתחייבת כי כל השירותים ו/או המוצרים יינתנו באופן שוטף באתר והמפעילה רשאית לשנות (להרחיב ו/או לצמצם) את מבחר המוצרים המופיעים באתר , לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.
  • המשתמש מצהיר , מסכים ומאשר בזאת למפעיל לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב ו/או הועלה על ידו במסגרת השימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא תשלום כלשהו , ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך . זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תוכן לאתר פעולותיו אלה יהיו חשופות לציבור על כל המשתמע מכך (למעט תוכן שעניינו רכישת המוצרים ו/או אופן התשלום באתר).
  • המפעילה תהיה רשאית לבחור אם לפרסם או למנוע פרסום של משוב כלשהו שהועלה על ידי המשתמש.
 2. הרכישה באתר
  • האתר מאפשר , בין היתר , בחירה ורכישה של פריטים מתוך הפריטים המופיעם באתר.
  • על מנת לבצע רכישה באתר יתבקש המשתמש להירשם תחילה לאתר על ידי פתיחת חשבון משתמש , לבחור סיסמא , וכן להקליד פרטי זיהוי והתקשרות בסיסיים כגון שם , תאריך יום הולדת , מספר ת.ז. , כתובת דואר אלקטרוני , מספר טלפון וסיסמא. באמצעות חשבון זה יבצע המשתמש פעולות שונות באתר.
  • בנוסף לאמור לעיל, ישנה אפשרות לבצע רכישה כאורח ו/או לקוח מזדמן ללא הרשמה ורשימת פרטים. במקרה כאמור תהא רשאית המפעילה שלא להקנות למשתמש הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.
  • האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש , כדי שההזמנה תתבצע במהירות ויעלות על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים , אחרת לא יהיה ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים על אחרים , יכולה להוות עבירה פלילית. המשתמש לא ימסור פרטים כוזבים והמפעילה יכולה לנקוט באמצעים משפטיים כנגדו.
  • כדי לבצע הזמנה באתר , על המשתמש להיכנס לחשבון המשתמש שלו ולאחר מכן לבחור את המוצרים המבוקשים על ידו , לרבות הכמות המבוקשת על ידו ולהוסיפם לסל המוצרים. עבור כל מוצר באתר יופיעו פרטי המוצר המוצע ומחירו.
  • המפעילה תהא רשאית לעדכן מעת לעת את פרטי המוצר ו/או מחירו וכן להסיר פריטים שאזלו מן המלאי , להוסיף מגוון אחר של מוצרים וכן לשנות את מחיר הפריט מעת לעת , הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • סיום הרכישה, בתום מילוי סל המוצרים יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על המשתמש יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה בין היתר , יעד למשלוח ההזמנה ופרטי התשלום. בסיום הליך הרכישה יתקבל ויוצג דף המציג את פרטי ההזמנה.
  • מובהר כי הדף המציג את פרטי ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הזמנה ואין באמור בו כדי לחייב את המפעילה.
  • התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על אף האמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים למשתמשים, על פי שיקול דעתה הבלעדי , לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  • עם קבלת ההזמנה , המפעילה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית , תאושר ההזמנה ותישלח הודעה מתאימה למשתמש, כי ההזמנה אושרה. אישור סופי של ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל , יובהר כי ביצוע ההזמנה כפוף להימצאות המוצר המוזמן במלאי המפעילה.
  • במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי וביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש , פעולת ההזמנה והרכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות, אך לא רק , בשמירת המוצרים המוזמנים במלאי, ולמשתמש לא יהיו בגין כך טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
  • מובהר כי השלמת עסקת הרכישה מותנית כאמור בכך שהמוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. במקרה של הזמנת מוצר אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו , מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע על כך למשתמש, ובכלל זה , להציע לו לרכוש פריט חלופי שווה ערך , או להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וזאת גם אם לא צוין באתר כי המוצר המוזמן אינו קיים במלאי ו/או המוצר לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית על פי בחירת המפעילה. בוטלה ההזמנה כאמור, לא תהיה המפעילה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות , אך לא רק , נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • למניעת ספקות מובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי המפעילה ולא ניתן לספק אותו – במצבים כאלה תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכף בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידו למפעילה או לביטול החיוב (במידה ובוצע).
  • לאחר ביצוע ההזמנה באתר , ישלח למשתמש דוא”ל המאשר כי העסקה אושרה. מרגע זה יתחיל תהליך הטיפול בהזמנה על ידי המפעילה . בכל שלב יכול המשתמש לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו באמצעות הכניסה ל”חשבון האישי” באתר תחת קטגוריית “ההזמנות שלי”. כל תהליכי הטיפול בהזמנה ילוו בהודעות דוא”ל לכתובת אשר עודכנה על ידי המשתמש במעמד אישור ההזמנה.
  • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת למשתמש , להגביל בכל אופן את כמות המוצרים שהוזמנו בכל הזמנה.
  • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, אלא אם צוין במפורש אחרת. למען הסר ספק מובהר כי המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל אישור פרטי כרטיס האשראי). במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה , יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
  • בכל עסקת תשלומים מעבר ל – 3 תשלומים , יחויב המשתמש בריבית בגין ביצוע עסקאות קרדיט כנהוג בחברת האשראי של המשתמש. למניעת ספקות, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הסדרי התשלומים לעיל ולמשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בגין שינויים בהסדרי התשלומים ו/או בחיובו בריבית כאמור.

 

 1. אספקה
  • המפעילה תספק למשתמשים רק מוצרים שאושרו על ידה באישור סופי. ימי אספקת המשלוח יימנו החל ממועד קבלת אישור סופי כאמור.
  • האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (חיצונית למפעילה), לכתובת בישראל שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח , באמצעותה תבוצע אספקת המוצרים , יחול על כל אספקה / הובלה ויחייב את המשתמש.
  • אספקת המוצרים על ידי חברת השילוח תעשה עד 7 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי המפעילה באופן סופי. בזמני מבצעים מיוחדים לרבות סיילים ו/או בזמני חגים ייתכנו עיכובים בזמני קבלת המשלוח.
  • אספקת מוצרים אל כתובת היעד כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין המוצרים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
  • במקרה והמשתמש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען שהוזן על ידו, באחד מהמקרים המפורטים להלן, אזי יוחזרו המוצרים למפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות המשתמש, דהיינו , על המשתמש ביוזמתו לפנות למפעילה ולתאם מועד אספקה חדש:
 • במקרה בו חברת השילוח תיאמה את מועד האספקה עם המשתמש אבל הוא או מי מטעמו לא נכחו במקום על מנת לקבל את המשלוח.
 • במקרים כאמור , רשאית המפעילה לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים באתר.
  • עם קבלת המשלוח , על המשתמש לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי ההזמנה והן לפרטי החשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד המשתמש לעניין המוצרים המסופקים, על המשתמש להודיע על כך למפעילה תוך יום עסקים אחד לאחר מועד האספקה. המפעילה תתאם עם המשתמש את ההשלמה / ההחלפה / ההחזרה של המוצרים ו/או את החיוב / הזיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על פי דין.
  • למען הסר ספק מובהר כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח , לרבות איחור בביצוע האספקה.
  • לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל. באזורים / יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים ביטחוניים ו/או אחרים, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.
  • לא תתאפשר הספקת מוצרים באילת והערבה, ים המלח ומעבר לקו הירוק.
  • מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר , כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור – במצב של מלחמה , פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי המוצרים הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן כל סיבה אחרת שאיינה בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה.
  • מובהר כי אספקת המוצרים יכול ותתונה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור הזמנה , כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה ו/או כל תעודה מזהה אחרת, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה.

 

 1. מבצעים, הטבות והנחות
  • ככל שתחליט המפעילה להעניק למשתמשיה מתנות ו/או הטבות ו/או הנחות במוצרים באתר, אזי בחירות המתנות ו/או ההטבות תהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי , והמפעילה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  • במידה והמפעילה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר , אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או תקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
  • למען הסר ספק מובהר כי המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות “עולם השוקולד” . המפעילה לא תהיה מחויבת למכור במסגרת האתר פריטים בתנאי מבצע גם אם הפריטים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנות עולם השוקולד.
  • מתן הטבות שונות למשתמשים כמפורט בתקנון בה הינו כפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של המפעילה. במיה ויחולו תקלות אשר ימנעו , באופן זמני , מתן הטבות למשתמשים , תפעל המפעילה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו למשתמשים טענות ו/או תביעות כלשהן נגד המפעילה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות האתר לסדרה.

 

 

 1. ביטול עסקה
  • משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ”א- 1981, למעט ברכישות פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן , ואשר בעניינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.
  • ביטול עסקה על ידי המשתמש לפני חיוב בפועל: במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, יפנה לשירות הלקוחות של המפעילה והעסקה תבוטל ללא חיוב כלשהו של המשתמש.
  • ביטול עסקה לאחר קבלת הפריטים וחיוב המשתמש בפועל: במידה והמשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכבר חויב בפועל, עליו לפנות לאלתר לשירות הלקוחות של המפעילה , במידה והמוצרים לא נשלחו למשתמש תבטל המפעילה את ההזמנה בכפוף לתשלום דמי שירות בסך כולל של 5% או 100 ₪ הנמוך מבין השניים.
  • ביטול עסקה לאחר שליחת המוצרים למשתמש יחייב את המשתמש בתשלום דמי המשלוח בנוסף לדמי ביטול העסקה.
  • המשתמש מתחייב לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם , במידה והוא קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה ממה שפורסם באתר רשאי המשתמש להשיב את הפריט , וזאת על ידי פניה לשירות הלקוחות של המפעילה ולקבל את הפריט שהזמין.
  • המפעילה תהיה רשאית , על פי שיקול דעתה הבלעדי , בשל כל סיבה , ובכל עת , לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה , כולה או חלקה, הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש , והמפעילה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין ההזמנה, ככל ששולם.
  • מובהר כי במקרה של ביטול עסקה מצד המפעילה , למעט בגין השבת סכום ההזמנה , כאמור (ככל שנגבה) , לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה.

 

 1. אחריות , אבטחה ופרטיות
  • המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק , ישיר, עקיף , תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר , והשימוש באתר, בין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.
  • המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או תקלות ו/או יישומי תוכנה למניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר , ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  • בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי עקב נזק שאינו ישיר ו/או עקיף ו/או שהינו תוצאתי כתוצאה מהשימוש באתר.
  • מובהר כי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
  • המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר , על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דוא”ל וכו’) , שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לשימוש המפעילה במידע שמסר המשתמש בכפוף למטרות להלן;
 • כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר.
 • כדי לזהות את המשתמש מהלך כניסות חוזרות לאתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ולציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המפעילה לצורך כך יהיה בעיקור מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי;
 • כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.
 • לצורך ניתוח , בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים . מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל.
 • בכל מחלוקת , טענה , תביעה , דרישה או הליכים משפטיים , אם יהיו בין המשתמש לבין המפעילה תהא רשאית המפעילה להעביר את המידע אודות המשתמש לצד שלישי.

 

 

 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

האתר והתוכן המופיעים בו , לרבות עיצוב האתר, שרטוטים , עיצובים , איורים , מוסיקה, צילומים , גרפיקה וטקסט וכיו”ב (להלן: המידע” ) יהיו מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל. העתקת מידע ללא הסכמתה של המפעילה מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר , ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו מבלי הסכמת המפעילה .

 

 1. כללי
  • המפעילה תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  • הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה , לרבות בקשר לביצועו ו/או פרשנותו הינו הדין הישראלי.
בחזרה למעלה